Subsidie gemeentelijk monument, keitjesstoepen en liggelden

Gemeentelijke monumenten

De gemeente Elburg kent verschillende typen monumenten waarvoor een subsidie kan worden aangevraagd. Dit zijn:

  • Onroerende monumenten;
  • Varende monumenten;
  • Kerkenpaden.

Als eigenaar van een dergelijk gemeentelijk monument kunt u van de gemeente subsidie krijgen voor de kosten die u maakt om ze te onderhouden of te restaureren. Daarnaast kunt u ook subsidie aanvragen bij de Provincie Gelderland.

Subsidie aanvragen voor 2019 niet meer mogelijk

Voor het jaar 2019 is de subsidiepot inmiddels leeg. U kunt voor dit jaar geen subsidie meer aanvragen voor onderhoud/restauratie van Onroerende gemeentelijke monumenten, Varende monumenten en Keitjesstoepen. Vanaf 1 januari 2020 kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend.

 

Aanvraag subsidie Onderhoud, restauratie varende monumenten                              

Aanvraag subsidie Onderhoud, restauratie onroerende gemeentelijke monumenten

Aanvraag subsidie Onderhoud, restauratie historische keitjesstoepen                       

Aanvraag subsidie Onderhoud historische kerkenpaden                                              

Aanvraag subsidie Haven- en kadegelden                                                                       

Onderhoud

Onder onderhoud worden die werkzaamheden verstaan die een korte vervangingscyclus hebben, zoals buitenschilderwerk, onderhoud van rieten daken, onderhoud van goten en hemelwaterafvoeren e.d. Onder het plegen van onderhoud van kerkenpaden wordt verstaan; het snoeien van struiken en planten, het maaien van gras e.d.

De gemeente geeft voor onderhoudswerkzaamheden een subsidie van 20% van de door burgemeester en wethouders vastgestelde kosten tot een maximum van € 4.500 voor onroerende en varende monumenten en tot een maximum van € 2.500 voor historische kerkenpaden.

Restauratie

Onder restaureren worden die werkzaamheden verstaan die het onderhoud te boven gaan. Hierbij kunt u denken aan verbetering en herstel van de fundering en herstel van kapconstructies.

De gemeente geeft voor restauratiewerkzaamheden een subsidie van 30% van de door burgemeester en wethouders vastgestelde kosten tot een maximum van € 10.000 per onroerend monument, € 9.000 per varend monument en € 6.000 per kerkenpad.

Keitjesstoepen

Keitjesstoepen zijn geen gemeentelijke monumenten, maar komen wel in aanmerking voor een subsidie ter tegemoetkoming in de kosten aan handhaving of herstel van dergelijke waardevolle plaveisels die het historisch karakter van de Elburger Vesting waarborgen. Dat betekent dat iedere eigenaar van een pand met keitjesstoep in de Elburger Vesting een subsidie aan kan vragen, ongeacht of dit pand een monumentale status heeft of niet.

De gemeente geeft voor deze werkzaamheden een subsidie van maximaal 70% van de door burgemeester en wethouders vastgestelde kosten tot een maximum van € 250 per m2.

Haven- en kadegelden

Subsidie ter compensatie van de kosten voor liggelden van een vaste ligplaats in de haven van de gemeente Elburg kunnen worden verleend aan:

  • de eigenaar van een varend monument;
  • de eigenaar van een waardevol vaartuig dat is aangewezen door burgemeester en wethouders.

De totale subsidie van liggelden voor deze vaartuigen is voorlopig vastgezet op het niveau van 2011, wat betekent dat er per jaar een vast bedrag van € 15.300 evenredig wordt verdeeld over alle aanvragers van subsidie op liggelden.

Uitgelicht