Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van de gemeente Elburg controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

Een externe voorzitter en twee externe leden vormen de commissie. Ieder jaar stelt de commissie een onderzoeksplan en een jaarverslag op.

Werkwijze rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie ziet het als haar missie om de controlerende rol van de gemeenteraad te versterken door haar onderzoeksrapporten. Voor de uitvoering van rekenkameronderzoek werkt de gemeente Elburg samen met de gemeenten Oldebroek, Nunspeet en Putten. Zij maken gebruik van dezelfde rekenkamercommissie.

Gevraagd en ongevraagd onderzoek naar beleid

In de visie van de rekenkamercommissie ondersteunt zij de gemeenteraad door het onafhankelijk uitvoeren van gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en uitvoering daarvan. De rekenkamercommissie wil laten zien wat er terecht komt van gemeentelijke beleidsvoornemens.

Onderzoeksprogramma voor 2018-2020

Efficiënt en effectief werken

De rekenkamercommissie wil de gemeentelijke organisatie handvatten bieden om te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijzen. Zij wil een bijdrage leveren aan:

  • de kwaliteit van het lokale bestuur
  • de transparantie van het gemeentelijk handelen
  • de versterking van de publieke verantwoording daarover

Objectief en onafhankelijk advies

De rekenkamercommissie is objectief en onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Het advies aan de gemeenteraad is zonder politiek oordeel. De bevoegdheden van de commissie liggen vast in de Verordening op de rekenkamercommissie.

Samenstelling rekenkamercommissie

De Elburgse rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en een ambtelijk secretaris. Voor informatie kunt u bellen met de voorzitter, de heer De Vries, tel. 0578 - 574 719 of met de secretaris mw. Luiting, tel. 0525 - 688 688.

  • meneer R. de Vries (voorzitter)
  • meneer M. Tamse (lid)
  • mevrouw N. Focken (lid)
  • mevrouw M. Luiting (ambtelijk secretaris)

Leden Rekenkamercommissie


 


Van links naar rechts: René de Vries (voorzitter), Noor Focken en Marnix Tamse

Jaarverslag en jaarplan rekenkamercommissie

De werkzaamheden van de rekenkamercommissie van de gemeente Elburg worden ieder jaar vastgelegd in een jaarverslag en een onderzoeksplan. 

Uitgebrachte onderzoeksrapporten

Hieronder vindt u de uitgebrachte onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie. 

2017

Onderzoeksprogramma rekenkamercommissie 2018-2020

Eindrapport beheersing grote projecten

2016

Rekenkamerbrief maatschappelijk vastgoed

2015

Eindrapport sociale kracht Elburg 2015

2014

2013

Rapport intergemeentelijke samenwerking

2012

Reintegratie in Elburg

Begroting Elburg 2012

2011

Onderzoeksrapport Integrale handhaving

2010

De inuur van derden

2009

Eindrapport dienstverlening 2009

Rapport grondbeleid

2008

2007

Rapport kostentoerekening en tarieven gemeentelijke heffingen

Uitgelicht