Vaststelling “Omgevingsvisie Elburg 2018”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
26-02-2019
Einddatum
09-04-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat de gemeenteraad op 30 januari 2019 de Omgevingsvisie Elburg 2018 heeft vastgesteld.

De Omgevingsvisie Elburg 2018 heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Elburg. De visie geeft weer wat de ambitie van de gemeente Elburg is: een gezonde, aantrekkelijke en groene omgeving voor inwoners en bezoekers. De visie zal fungeren als afwegingskader om ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen en zal tevens de basis vormen voor op te stellen visies en (bestemmings-)plannen, vooruitlopend op het omgevingsplan.

Met ingang van 26 februari ligt de Omgevingsvisie Elburg 2018 en het raadsbesluit c.a. voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg, themabalie vergunningen. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via:
- http://www.broplan.nl/OV_elburg
en op de landelijke website:
- http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.SVELBURG2018-VST1

De Omgevingsvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document en daarom kan tegen het besluit tot vaststelling, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

De Omgevingsvisie Elburg 2018 treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking (27 februari 2019).

Elburg, 26 februari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht