Inspraak over de invulling van het voorontwerpbestemmingplan Wildemaet - 2019

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
19-03-2019
Einddatum
30-04-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Het inspraakplan, het voorontwerp van het bestemmingsplan Wildemaet – 2019 met bijlagen, wordt voor een ieder ter inzage gelegd. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een bouwlocatie aan de Wildmeaetstraat, direct gelegen ten oosten van speelterrein ‘Wildebras’ te Elburg. Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het beschermde stadsgezicht.

Voor de aangegeven locatie geldt reeds een bestemmingsplan voor de bouw van 5 vrijstaande woningen (bestemmingsplan Wildemaet). Het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan wijkt op enkele onderdelen af van dat geldende plan. Onder andere is de centrale ontsluiting van de woningen vervangen door een ontsluiting per individueel bouwperceel en zijn de bouwvlakken voor de woningen deels veranderd en verplaatst.

Het inspraakplan ligt met ingang van woensdag 20 maart 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg, themabalie vergunningen. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.elburg.nl; onder: Bekendmakingen; Bestemmingsplan. Op de landelijke website kan het voorontwerpuitwerkingsplan worden geraadpleegd onder: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.BPWILDEMAET2019-VON1

Belanghebbenden en ingezetenen van de gemeente Elburg kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie over het plan naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met de heer G. Steentjes of de heer Jan Klompmaker (tel. 0525-688688) van Domein Ruimte. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Uitgelicht