Coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning “Hofstede De Wijck”, Tempelweg/Melksteeg te Elburg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
08-01-2019
Einddatum
19-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de ter inzagelegging bekend van:
1. het ontwerpbestemmingsplan “Hofstede De Wijck”;
2. het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling van het plan;
3. de vormvrije m.e.r.-beoordeling “Hofstede De Wijck”;
4. de ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe woning/nieuw erf aan de Melksteeg te Elburg.

Aanvullend wordt bekend gemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Hofstede De Wijck” de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verze-kerd. Er wordt daarom geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan biedt de mogelijkheid op een perceel aan de Tempelweg/Melksteeg te Elburg, kadastraal bekend sectie E, nummer 128, een nieuwe hofstede/nieuw erf te ontwikkelen. Om deze ontwikke-ling mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig.

Wro-coördinatieregeling
Voor deze ontwikkeling heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg op 3 december 2018 besloten toepassing te geven aan artikel 3:30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro-coördinatieregeling) op grond van de Coördinatieverordening Wro Elburg 2016. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Voor alle besluiten die genomen moeten worden ten behoeve van het plan, wordt gelijktijdig dezelfde procedure doorlopen. Op de te coördineren besluiten is de Uniforme Openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van de Algemene wet Bestuursrecht van toepas-sing.

Terinzagelegging
Met ingang van woensdag 9 januari 2019 liggen de onder 1 tot 4 genoemde stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, themabalie Vergunningen. U kunt hiervoor een afspraak ma-ken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een af-spraak maken via 0525-688688. Tevens kunnen deze stukken gedurende de genoemde periode worden ge-raadpleegd via: - de gemeentelijke website: http://www.elburg.nl/Bekendmakingen/bestemmingsplan, - de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.PH8BUITENGEB2012-ONT1 (alleen het ontwerpbestemmingsplan).

Reageren op de ontwerpbesluiten
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp-raadsbesluit, de m.e.r.-beoordeling en op de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen die betrekking hebben op het bestemmingsplan kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad. Zienswijzen die betrekking hebben op de ontwerp-omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders van Elburg. Voor beiden is het postadres: Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Anne Haga (tel. 0525-688688, werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag). Van hetgeen mondeling als zienswijze naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een ziens-wijze, niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze dient te zijn voorzien van een handtekening.

Bijlagen

Uitgelicht