Binnengekomen aanvraag terras Restaurant Achter de Poorte

Type bekendmaking
terrasvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081GL 21
Publicatiedatum
05-03-2019
Einddatum
16-04-2019
Bekendmaking De burgemeester van de gemeente Elburg maakt bekend dat hij de volgende aanvraag heeft ontvangen:

Beschrijving

Restaurant Achter de Poorte, Noorderwalstraat 21 in Elburg heeft een uitbreiding van het bestaande terras aangevraagd. De uitbreiding is gelegen aan de rechterkant, gezien vanuit de horecagelegenheid, van het bestaande terras tot op de hoek van de Vischpoortstraat.

De aanvraag ligt vanaf 6 maart 2019 gedurende een week ter inzage bij het team Openbare Orde en Veiligheid in het gemeentehuis. Eventuele belanghebbenden kunnen, gedurende deze termijn, schriftelijk of mondeling hun reactie over de aanvraag kenbaar maken.

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Bosman, telefoonnummer: 0525-688688.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem

Uitgelicht