Voorontwerpbestemmingsplan ‘Eperweg/Vale Ouwelaan’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
10-09-2019
Einddatum
23-10-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat met ingang van 11 september 2019 het voorontwerpbestemmingsplan Eperweg/Vale Ouwelaan gedurende een periode van zes weken ter inzage ligt. Dit voorontwerpbestemmingsplan voorziet in het realiseren van 10 woningen op het terrein van de voormalige Petraschool.

Het plangebied is weergegeven op de verbeelding die deel uit maakt van dit bestemmingsplan.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Elburg. Om het bestemmingsplan in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.elburg.nl; onder Bekendmakingen, Bestemmingsplan.

Op de landelijke website kan het ontwerpbestemmingsplan worden geraadpleegd onder:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.BPEPERWGVALEOUWELN-VON1

Gedurende bovengenoemde termijn van de ter inzageligging van de stukken kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar reactie op het voorontwerpbestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg kenbaar maken. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met de heer M. Haaksema of de heer J.H Timmermans (tel. 0525-688688) van het Domein Ruimte. Van hetgeen mondeling als inspraakreactie naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Elburg, 10 september 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Uitgelicht