RECTIFICATIE: Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning Hofstede de Wijck Tempelweg/Melksteeg te Elburg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
14-01-2020
Einddatum
26-02-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Deze rectificatie betreft een wijziging van de datum van de ter inzage legging.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 16 december 2019 het bestemmingsplan "Hofstede de Wijck" gewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast is een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning verleend.

Toelichting
Het bestemmingsplan “Hofstede de Wijck” betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018”. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de ontwikkeling van een Hofstede aan de Tempelweg/Melksteeg te Elburg.

Wijzigingen
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht in de verbeelding, de planregels en de toelichting.

Terinzagelegging
Vanaf woensdag 15 januari 2020 liggen beide besluiten met de daarbij behorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, themabalie Vergunningen. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch en afspraak maken via 0525-688688. Tevens kunnen deze stukken gedurende de genoemde periode worden geraadpleegd de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn= NL.IMRO.0230.PH8BUITENGEB2012-VST1

Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is mogelijk gedurende een termijn van zes weken, met ingang van de dag na die waarop het plan ter inzage is gelegd. Beroep kan alleen worden ingesteld door: belanghebbenden die reeds een zienswijze bij burgemeester en wethouders hebben ingebracht, dan wel belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht.

Inwerkingtreding van het plan
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn door degene die tijdig een beroepsschrift heeft ingediend ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 14 januari 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd.