Omgevingsvergunning appartementengebouw Vossenburcht aan de Kruidenlaan (hoek Vliersin-gel/Marjoleinstraat) te Elburg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Publicatiedatum
03-09-2019
Einddatum
16-10-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van:
- Een appartementengebouw op het perceel aan de Kruidenlaan (hoek Vliersingel/Marjoleinstraat), kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 822.

Op het perceel waarop de bouwactiviteiten zullen worden uitgevoerd is het bestemmingsplan “Vossenakker, 1e uitwerking” van toepassing. Op grond van het bepaalde in artikel 7.2.1 van de planregels van het bestem-mingsplan “Vossenakker, 1e uitwerking” mogen de hoofdgebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd worden en moet er sprake zijn van minimaal 35 wooneenheden. Het bouwplan voldoet hier niet aan.

Het bouwplan is dus in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de strijdigheid op te heffen wordt de omgevingsvergunning met toepassing van het projectafwijkingsbesluit ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo verleend. In dit kader dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden, waaruit blijkt dat het bouwplan niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening.

Voor de aanvraag is het uitwerkingsplan, i.c. het bestemmingsplan “Vossenakker, 2e uitwerking, tevens 1e wijziging” voorbereid. Dit uitwerkingsplan is inmiddels op 18 september 2018 vastgesteld. Dit uitwerkingsplan en de door de aanvrager ingediende ‘Ruimtelijke onderbouwing appartementengebouw Vossenburcht’ vormen de ruimtelijke onderbouwing voor de ingediende aanvraag.

Met ingang van woensdag 4 september 2019, ligt de verleende omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn
kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via:

- de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVVOSSENBURCHT-VST1

Rechtsmiddelen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben inge-diend tegen het ontwerpbesluit een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van terinzagelegging ervan bij de rechtbank Gelderland locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Door het aantekenen van beroep wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland locatie Arnhem.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Elburg, 3 september 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

 

Uitgelicht