Inrichting 27A03 - Lkol Tonnetkazerne aan de Eperweg 141, 8084 HE ’T Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084HE 141
Publicatiedatum
01-10-2019
Einddatum
12-11-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Onderwerp

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 24 juni 2019 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het ministerie van Defensie voor de inrichting 27A03 - Lkol Tonnetkazerne aan de Eperweg 141, 8084 HE ’T Harde (gemeente Elburg). Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft wijziging brandveilig gebruik gebouw 161.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de vergunning te verlenen.

Er zijn geen adviezen/zienswijzen ontvangen hierdoor is de tekst van de beschikking ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijn de stukken tijdens kantooruren van 3 oktober 2019 tot en met 13 november 2019 op de volgende plaats inzien:

  • de gemeente Elburg, gemeentekantoor Zuiderzeestraatweg Oost 19 (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling) te Elburg/Oostendorp;
  • de gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1 te Oldebroek;

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Meer informatie over de beroepsprocedure en over de voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op www.ilent.nl/contact 
Zaaknummer: 2019/0633

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht